Znieczulenie do zabiegu

Znieczulenie do operacji pobrania nerki od dawcy żywego

Szanowni Państwo,

Decydując się na oddanie swojej nerki drugiemu człowiekowi jesteście Państwo w gronie ludzi, którzy zasługują na najwyższy podziw i szacunek. Dzięki Państwa ofiarności osoby z chorobą nerek będą miały szanse na normalne życie bez konieczności stosowania terapii nerkozastępczej i narażenia na związane z nią niedogodności, cierpienia oraz możliwe powikłania.
Procedura pobrania nerki od dawcy żywego jest zabiegiem, który stanowi dla całego zespołu medycznego szczególne wyzwanie ze względu na konieczność zapewnienia Państwu maksymalnego bezpieczeństwa i możliwego do uzyskania komfortu w okresie okołooperacyjnym

Operacja jest przeprowadzana przez wyspecjalizowany zespół chirurgów i instrumentariuszek, a nad Państwa bezpieczeństwem i przebiegiem znieczulenia czuwa zespół anestezjologiczny.

Pobranie nerki jest coraz częściej wykonywane metodą laparoskopową, co ogranicza uraz operacyjny. Jest to szczególnie ważne dla zmniejszenia dolegliwości bólowych po zabiegu. Standardowym znieczuleniem do tego typu operacji jest znieczulenie ogólne popularnie określane jako narkoza. Leki anestetyczne i przeciwbólowe podawane podczas znieczulenia ogólnego zapewniają całkowitą, odwracalną utratę świadomości oraz brak czucia bólu w trakcie operacji.

Nie zawsze jednak metoda laparoskopowa jest możliwa do zastosowania i w tych przypadkach podczas operacji przeprowadzanych metodą klasyczną można wykonać znieczulenie połączone, czyli ogólne i przewodowe (znieczulenie zewnątrzoponowe). Znieczulenie połączone pozwala na prowadzenie leczenia przeciwbólowego odpowiednimi lekami podawanymi przez cewnik założony do przestrzeni zewnątrzoponowej (znieczulenie zewnątrzoponowe) z jednoczesnym zapewnieniem odpowiedniej głębokości snu podczas operacji przy zastosowaniu znieczulenia ogólnego. Szczególne znaczenie ma ta metoda dla prowadzenia terapii przeciwbólowej w okresie pooperacyjnym. Leki podawane do cewnika zewnątrzoponowego przez pierwsze doby po operacji zapobiegają dolegliwościom bólowym bez istotnego wpływu na stan ogólny pacjenta (np. nadmierna senność). Jeżeli nie ma przeciwwskazań medycznych a Państwo wyrażacie zgodę na znieczulenie zewnątrzopnowe to ta metoda zapewnienia bezbolesności jest optymalna. Jeżeli Państwo nie wyrazicie zgody na znieczulenie zewnątrzoponowe to operacja zostanie przeprowadzona przy zastosowaniu jedynie znieczulenia ogólnego (narkozy).

Każda procedura medyczna może być przyczyną powikłań. W przypadku znieczuleń jest to bardzo rzadkie, ale nie można w pełni wykluczyć takich zdarzeń. Szczegółową informację w tym zakresie mogą Państwo uzyskać podczas przedoperacyjnej wizyty anestezjologicznej.

Procedura znieczulenia jest zawsze poprzedzona rozmową z anestezjologiem. Jest to niezbędne dla zapoznania Państwa z planowanym postępowaniem anestezjologicznym. Anestezjolog omawia wszystkie nurtujące Państwa pytania oraz przeprowadza szczegółowy wywiad dotyczący Państwa zdrowia i przebytych znieczuleń. Po wspólnym ustaleniu metody znieczulenia, wyjaśnieniu zagadnień związanych z okresem śród- i pooperacyjnym zostają Państwo poproszeni o wyrażenie na piśmie świadomej zgody na uzgodnioną procedurę anestezjologiczną. Bez Państwa świadomej zgody nie wolno anestezjologowi przeprowadzić znieczulenia.

Po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną i na podstawie przeprowadzonego wywiadu przepisywane są doustne leki nasenne. Podawane są one na noc w celu ułatwienia Państwu zaśnięcia w dobie przedoperacyjnej, a kolejne leki są ordynowane na rano przed zabiegiem dla ograniczenia stresu i ułatwienia zaśnięcia przy wprowadzaniu do znieczulenia ogólnego.

Rano przed przyjęciem leków nasennych (uspokajających) należy się wykąpać i przebrać w ubranie operacyjne dostarczone przez personel pielęgniarski. Po połknięciu tabletek nasennych konieczne jest przebywanie w łóżku ze względu na możliwe zaburzenia równowagi spowodowane lekami. Szczególnie ważne jest powstrzymanie się od picia na 2 -3 i jedzenia na 6 godzin przed znieczuleniem. Objętość wypitych płynów klarownych (np. wody) na 2 - 3 godziny przed znieczuleniem nie powinna przekraczać 200 ml (szklanka). Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować ciężkim powikłaniem podczas wprowadzania do znieczulenia, jakim jest zachłystowe zapalenie płuc. Tabletki nasenne oraz inne leki doustne, jeżeli są przepisane do przyjęcia na mniej niż 2 godziny przed znieczuleniem można połknąć popijając jedynie niewielką ilością czystej wody (2 – 3 łyżki stołowe).

W odpowiednim czasie zespół pielęgniarski oddziału chirurgicznego przewiezie Państwa na blok operacyjny.

Na bloku operacyjnym oczekiwać na Państwa będzie zespół anestezjologiczny. Pielęgniarka anestezjologiczna zapyta o Państwa dane i sprawdzi dokumentację medyczną.

Na sali operacyjnej podłączona zostanie aparatura monitorująca funkcje życiowe. Pielęgniarka anestezjologiczna założy plastikową kaniulę (venflon) do żyły na kończynie górnej w celu umożliwienia przetaczania płynów i podaży leków. Jest to zabieg, który powoduje dolegliwości bólowe, ale krótkotrwałe i o ograniczonym natężeniu. Podane zostaną dożylnie leki przeciwbólowe i nasenne, a poprzez maskę plastikową będą Państwo oddychać czystym tlenem aż do zaśnięcia, czyli rozpoczęcia znieczulenia ogólnego (narkozy).

W przypadku zastosowania znieczulenia zewnątrzoponowego przed znieczuleniem ogólnym zostanie wprowadzony cewnik do przestrzeni zewnątrzoponowej kręgosłupa. Ta procedura odbywa się najczęściej w pozycji siedzącej na stole operacyjnym i jest poprzedzona podaniem niewielkiej dawki leków przeciwbólowych dożylnie, a dodatkowo miejsce wprowadzenia cewnika jest nasączane środkami miejscowo znieczulającymi.

Po założeniu cewnika zewnątrzoponowego i kontroli jego prawidłowego położenia podawane są leki, które wyłączają obszar operowany z czucia temperatury i bólu. Potwierdzeniem odpowiedniego zakresu znieczulenia przewodowego jest brak odczuwania zimna na obszarze skóry obejmującym działania chirurgiczne.

Po potwierdzeniu odpowiedniego zakresu znieczulenia zewnątrzoponowego przeprowadzane jest znieczulenie ogólne, które zapewnia odpowiedni poziom snu podczas operacji.

Pobranie nerki jest operacją, która wymaga odpowiedniego zwiotczenia mięśni i z tego powodu konieczne jest prowadzenie sztucznej wentylacji płuc przez rurkę umieszczoną w tchawicy (rurka intubacyjna). Rurka jest wprowadzana dopiero po pełnym zniesieniu świadomości w pierwszej fazie znieczulenie ogólnego.
Podczas całego zabiegu operacyjnego zespół anestezjologiczny kontroluje Państwa parametry życiowe i zapewnia odpowiedni poziom snu oraz bezbolesności.
Po zakończeniu operacji i założeniu przez zespół chirurgiczny opatrunku na ranę przeprowadzana jest procedura budzenia.

Zadaniem zespołu anestezjologicznego podczas budzenia jest doprowadzenie Państwa do odzyskania świadomości, własnej prawidłowej czynności oddechowej przy zachowaniu odpowiedniego stopnia działania leków przeciwbólowych w celu pełnego uśmierzenia bólu. Rurka intubacyjna jest usuwana z tchawicy w momencie, gdy nastąpi pełny powrót funkcji oddechowej. Przeważająca liczba pacjentów nie pamięta, kiedy została ona wyjęta.

Gdy po wybudzeniu w ocenie anestezjologa parametry życiowe będą stabilne to zostaną Państwo przewiezieni z sali operacyjnej do oddziału pooperacyjnego. Jest to jednostka, która zapewnia pełną opiekę w okresie po operacji. Na oddziale pooperacyjnym kontynuowane jest monitorowanie funkcji życiowych, a przez pierwsze godziny po znieczuleniu podawany jest tlen przez maskę twarzową. Opiekę nad Państwem przez 24 godziny na dobę pełni wykwalifikowany zespół pielęgniarek pod nadzorem chirurgów i anestezjologów.

Po zabiegu nie powinny występować istotne dolegliwości bólowe. Są one uśmierzane lekami przeciwbólowymi podawanymi dożylnie na sali pooperacyjnej, a w przypadku znieczulenia zewnątrzoponowego poprzez podaż ciągłą do cewnika zewnątrzoponowego odpowiedniego roztworu analgetycznego za pomocą specjalnej pompy strzykawkowej. Intensywne leczenie bólu pooperacyjnego jest prowadzone przez kolejne 4 - 5 dób. Jest to czas, w którym ból ostry (pooperacyjny) ulega bardzo znacznemu ograniczeniu. W kolejnych dobach podawane są doustne leki przeciwbólowe, które zapewniają osłonę przed bólem.

W anestezjologii nie da się wykluczyć w pełni objawów niepożądanych. Ból gardła po rurce intubacyjnej jest zjawiskiem nieprzyjemnym, ale ustępującym w pierwszych godzinach po znieczuleniu. Nudności i wymioty mogą wystąpić u niektórych pacjentów w dobie pooperacyjnej i są leczone odpowiednimi lekami, jednak ich skuteczność pomimo postępów medycyny nie jest 100%.
Najczęściej w następnej dobie po operacji większość pacjentów jest w pełni uruchamiana (np. może samodzielnie iść do toalety, umyć się).

Podczas całego okresu pooperacyjnego zespół anestezjologiczny pozostaje do Państwa dyspozycji.

Dr hab. n. med. Janusz Trzebicki - anestezjolog